Các giải thưởng

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

Người liên hệ: TS. Võ Thị Kim Khuyên

Email: khuyenvtk@ut.edu.vn