Danh sách đề tài NCKH cấp trường năm 2022

(Thời gian cập nhật: 08:59 27/02/2023)
TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị
1 DT22004 Đánh giá tính khả thi của mô hình thí điểm tự chủ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026” (Đề tài trọng điểm) ThS. Nguyễn Thị Hồng Tập thể lãnh đạo
2 DT22001 Ảnh hưởng của tổ hợp khiếm khuyết đối với ổn định xoắn ngang của dầm PFRP TS. Nguyễn Tiến Thủy Tập thể lãnh đạo
3 DT22002 Ô nhiễm tiếng ồn tại TP. HCM  – Thực trạng và giải pháp TS. Nguyễn Tuấn Anh Nhóm nghiên cứu STASD
4 DT22001 Nghiên cứu xây dựng phần mềm chuẩn đoán bệnh ung thư vú dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo TS. Đoàn Văn Đổng Nhóm nghiên cứu STASD