Đề tài cấp Quốc gia / Tỉnh / Thành phố

STT Tên đề tài/Nhiệm vụ Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá và quản lý chất lượng cầu giao thông nông thôn tỉnh Đồng Tháp PGS.TS. Vũ Hồng nghiệp Khoa Công trình giao thông 2020
2 Mô hình hóa thông tin công trình (Building Information Modeling – BIM) phục vụ công tác xây dựng và quản lý Hệ thống đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh TS. Đặng Thị Trang Viện Xây dựng 2022