Danh sách các dự án quốc tế của Trường

(Thời gian cập nhật: 09:11 15/03/2023)
STT Tên dự án Đơn vị cấp kinh phí Chủ nhiệm/

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp
       1 ENHANCE ERASMUS TS. Nguyễn Tiến Thủy Warwick University

(Vương Quốc Anh)

       2 Improving Community Resilience and Sustainability Through Operational Research Capacity Building in Southeast Asia

(CREST-OR)

EPSRC

(Pioneering research and skills)

TS. Nguyễn Quốc Hiển Kent University

(Vương Quốc Anh)

       3 Education Global Maritime Professional: Collaborative to thrive IAMU Vương Nguyên Hoàng MAAP (Phillipinese)

 

Lithuania Maritime University

       4 Introduce and Adopt Single-Window system concept to IAMU member’s network IAMU Trần Thị Anh Thơ MAPP (Phillipinese)

 

Gdynia Maritime University (Ba Lan)

       5 Research for Development of Urban Public Transport System by Waterway in Ho Chi Minh City International Container Bureau

(BIC)

Bùi Quốc An

Khoa Kinh tế vận tải

       6 ERASMUS+ Mobility Agreement for Training and Teaching Staff (2022 – 2023) ERASMUS Trần Thị Anh Thơ Dubrovnik University, Croatia
       7 ERASMUS+ Mobility Learning Agreement for students (2022 – 2023) ERASMUS Trần Thị Anh Thơ Dubrovnik University, Croatia
       8 Agreement for Training and Teaching Staff (2023 – 2024) ERASMUS Trần Thị Anh Thơ Dubrovnik University, Croatia
       9 ERASMUS+ Mobility Learning Agreement for students (2023 – 2024) ERASMUS Trần Thị Anh Thơ Dubrovnik University, Croatia
    10 Project on Developing Asean Transport Officials’ Core Competencies to Implement ASEAN Transport Facilitation – Related Procedure (Phase 1) (TF6) JAIF

(Nhật Bản)

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn (1984) Phòng Quản lý dự án và cơ sở vật chất
    11 International Federation Organisation (London, Vương quốc Anh) ITF Trần Thị Anh Thơ Trung tâm Nhân lực và Huấn luyện hàng hải
    12 IAMU student forum “MARPOL 50: Our commitment goes on” IAMU Trần Thị Anh Thơ Viện Hàng hải

Viện Đào tạo CLC

    13 IFLOS Summer Academy 2023

 

International Tribunal for the Law of the Sea Trần Thị Anh Thơ Viện Hàng hải

Viện Đào tạo CLC

(Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải)