Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên viết tắt tiếng Việt: Phòng KH&HTQT

Tên tiếng Anh: Department of Science and International Cooperation

Tên viết tắt tiếng Anh: SICD

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị chức năng tham mưu Hiệu trưởng trong những công tác sau:

  • Tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học, thực hiện và định hướng công tác khoa học và công nghệ;
  • Tổ chức, quản lý công tác hợp tác trong nước và quốc tế của toàn Trường.

Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Đối ngoại, Phòng Khoa học công nghệ và Nghiên cứu phát triển, đóng một vai trò quan trọng đối với Nhà trường và nhận được nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo trường, toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên trong Trường, các đối tác trong và ngoài nước.