I. THÔNG TIN CHUNG

Căn cứ Quyết định 03/2021/VBHN-BGDĐT ngày 04/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ và quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại cơ sở giáo dục đại học cần phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024;
Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh lập Kế hoạch triển khai hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 như sau:

STT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện
1 Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 Hội đồng Giáo sư Nhà nước 01/4/2024
2 Thông báo số 193/TB-ĐHGTVT ngày 15/4/2024 về việc thực hiện Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 15/4/2024
3 Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 (theo quy định): trực tiếp tại phòng A212 và email khhtqt@ut.edu.vn Ứng viên đăng ký

15/4 – 02/5/2024

4 Tổng hợp danh sách ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 03/5/2024
5 Đề cử và ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Hiệu trưởng
Hội đồng Khoa học và Đào tạo
 Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
06/5/2024
6 Hội đồng Giáo sư cơ sở bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và thống nhất lịch xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở Hiệu trưởng
Hội đồng Khoa học và Đào tạo
 Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

08/5 – 19/5/2024

7 Hoàn thiện và gửi hồ sơ: Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng; Danh sách ứng viên đăng ký và lịch xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở về Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Hội đồng Giáo sư cơ sở
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

20/5/2024
8 Công khai danh sách Ứng viên đăng ký xét GS, PGS năm 2024 tại trang tin điện tử của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Hội đồng Giáo sư cơ sở
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
20/5 – 28/6/2024
9 Hạn cuối để Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 bổ sung hồ sơ và gửi bản đăng ký lên trang tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước Ứng viên đăng ký 01/7/2024
10 Hội đồng Giáo sư cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 Hội đồng Giáo sư cơ sở
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
01/7 – 22/7/2024
11 Nộp Báo cáo Hội đồng Giáo sư Nhà nước kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 Hội đồng Giáo sư cơ sở
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
06/8/2024
II. VĂN BẢN PHÁP QUY
STT Tên văn bản File nội dung
1 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 04/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS (kèm theo các biểu mẫu) Tải về
2 Công văn số 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 về việc thông báo các biểu mẫu theo Phụ lục II Quyết định 37/2018/QĐ-TTg Tải về
3 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng giáo sư nhà nước, các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và hội đồng giáo sư cơ sở (kèm theo các biểu mẫu) Tải về
4 Công văn số 95/HĐGSNN ngày 04/11/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc v/v đánh giá năng lực ngoại ngữ ứng viên, công khai và báo cáo kết quả xét Tải về
5 Công văn số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 Tải về
6 Công văn số 60/HĐGSNN ngày 21/5/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các ứng viên năm 2024 Tải về
7 Công văn số 61/HĐGSNN ngày 21/5/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các HĐGSCS năm 2024 Tải về
8 Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Hội Đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 Xem tại đây
III. DANH SÁCH ỨNG VIÊN GS, PGS NĂM 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2024

STT Họ và tên Ngày/tháng/
năm sinh
Giới tính Học hàm,
học vị
Ngành/
Chuyên ngành
Đăng ký đạt tiêu chuẩn chức danh Ngành/Chuyên ngành đăng ký xét tiêu chuẩn Đơn vị công tác
1 Đoàn Văn Đổng 22/11/1987 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật thông tin và truyền thông Phó Giáo sư

Giao thông vận tải/ Điều khiển trong GTVT

Trường Đại học
Giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh
2 Phạm Ngọc Thạch 18/03/1982 Nam Tiến sĩ Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Phó Giáo sư

Giao thông vận tải/ Nền móng công trình

Trường Đại học
Giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Ngọc Thắng 13/08/1979 Nam Tiến sĩ Địa kỹ thuật xây dựng Phó Giáo sư

Giao thông vận tải/ Nền móng công trình

Trường Đại học
Tiền Giang
IV. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2024

1. Thông tin Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

STT Tên văn bản File nội dung
1 Quyết định số 90/QĐ-ĐHGTVT ngày 08/5/2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 Xem tại đây
2 Quyết định số 104/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/5/2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Xem tại đây
3 Quyết định số 105/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/5/2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ thư ký hành chính giúp việc cho Hội đồng Giáo sư cơ sở Xem tại đây
4 Quyết định số 106/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/5/2024 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ (phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp Tiếng Anh của ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 Xem tại đây
5 Kế hoạch làm việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở Xem tại đây
6 Các phiên họp của Hội đồng Giáo sư cơ sở:

– Phiên họp thứ I

– Thẩm định ngoại ngữ

– Phiên họp thứ II

Đang cập nhật
7 Thông báo kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đang cập nhật
  1. Danh sách ứng viên tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2024

STT Họ và tên Năm sinh Năm bổ nhiệm Giáo sư (GS)/ Phó Giáo sư (PGS) Đơn vị công tác Ghi chú
PGS GS Ngành
(theo QĐ công nhận tiêu chuẩn chức danh PGS của HĐGSNN)
1 Hoàng An 1983 2023   Giao thông vận tải Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
VII. LIÊN HỆ

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: Phòng A212, Tầng 2, Nhà A, Cơ sở chính-Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 38035341
Email: khhtqt@ut.edu.vn