Đề tài cấp Quốc gia / Tỉnh / Thành phố

Năm 2022
STT Tên đề tài/Nhiệm vụ Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 Mô hình hóa thông tin công trình (Building Information Modeling – BIM) phục vụ công tác xây dựng và quản lý Hệ thống đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh TS. Đặng Thị Trang Viện Xây dựng 2022
Năm 2020
STT Tên đề tài/Nhiệm vụ Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá và quản lý chất lượng cầu giao thông nông thôn tỉnh Đồng Tháp PGS.TS. Vũ Hồng nghiệp Khoa Công trình giao thông 2020