Tổ chức nhân sự

TRƯỞNG PHÒNG

PGS.TS. ĐẶNG XUÂN KIÊN

Email: kien.dang@ut.edu.vn

Phòng: A.210 Cơ sở chính

Quản lý chung: Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trườngCác công việc khác:

 • Công tác nhân sự của phòng
 • Khen thưởng và kỷ luật
 • Công tác đảm bảo chất lượng
 • Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở, Thành viên các hội đồng thẩm định chuyên môn khác của Trường

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. TRẦN THỊ ANH THƠ

Email: anhtho.tran@ut.edu.vn

Phòng: A.212 Cơ sở chính

 • Quản lý chung việc tìm kiếm, tham gia, ký kết và thực hiện các dự án, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
 • Xây dựng, sửa đổi, rà soát, bổ sung các quy chế quản lý khoa học và công nghệ
 • Quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp
 • Thư ký hành chính Hội đồng giáo sư cơ sở
 • Đảm bảo tính pháp chế và tuân thủ trong khoa học và công nghệ
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường, Tập thể lãnh đạo và Trưởng phòng phân công

CHUYÊN VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ KHOÁN

Tổ trưởng Tổ quản lý tài liệu học tập giảng dạy

Email: khoan.nguyen@ut.edu.vn

Phòng: A.212 Cơ sở chính

 • Phụ trách công tác biên soạn tài liệu giảng dạy
 • Xác nhận khối lượng NCKH (KLB)
 • Xác nhận và quản lý hồ sơ bài báo khoa học đăng tạp chí trong và ngoài nước
 • Thực hiện thủ tục thanh toán bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế (ISI / Scopus)
 • Kiểm tra và xác nhận lý lịch khoa học
 • Quản lý hồ sơ Đề tài NCKH các Cấp (Trước năm 2023)
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công

ThS. NGUYỄN THANH BÌNH

Email: ntbinh@ut.edu.vn

Phòng: A.212 Cơ sở chính

 • Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo
 • Quản lý nhiệm vụ KH & CN các cấp
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công

ThS. THÂN THỊ LỆ QUYÊN

Email: quyen.than@ut.edu.vn

Phòng: A.212 Cơ sở chính

 • Phụ trách công tác rà soát định dạng tài liệu giảng dạy
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công

CN. VŨ MY TRANG

Email: trang.vu@ut.edu.vn

Phòng: A.212 Cơ sở chính

 • Phụ trách công tác rà soát định dạng tài liệu giảng dạy
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công

CN. NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

Email: ngocmai.nguyen@ut.edu.vn

Phòng: A.208 Cơ sở chính

 • Phụ trách công tác biên tập, tổ chức xuất bản, phát hành, in ấn Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải (ISSN 1859 – 4263)
 • Quản lý hồ sơ minh chứng kiểm định chất lượng giáo dục thuộc mảng nghiên cứu khoa học và đối ngoại
 • Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học
 • Phụ trách công tác rà soát định dạng tài liệu giảng dạy
 • Phụ trách cập nhật giao diện website Phòng
 • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công