Văn bản – Biểu mẫu

STT Tên văn bản Download
1 Quyết định số 945/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2021: Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
2 Quyết định số 581/QĐ-ĐHGTVT ngày 5/7/2021: Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
3 Quyết định số 105/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/4/2022: Áp dụng công thức phân bổ công sức đóng góp của nhóm tác giả trong công trình khoa học và hoạt động chuyên môn
4 Biểu mẫu Lý lịch khoa học (tham khảo)

Quý thầy cô vui lòng khai trực tiếp lý lịch khoa học trên link sau: https://gv.ut.edu.vn/login.html.