Dự án Bảo vệ môi trường cấp Bộ

Năm 2022
TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 MT201001 Khảo sát, đánh giá và xây dựng quy trình kiểm soát khí thải động cơ phương tiện thủy nội địa PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương Ban giám hiệu 2022
2 MT201011 Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro, sự cố môi trường trong hoạt động chuyên chở các loại hàng nguy hiểm trên đường thủy nội địa PGS.TS Đặng Xuân Kiên Viện Đào tạo Sau đại học 2022
3 MT211003 Khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện thủy nội địa TS. Lê Văn Vang Viện Hàng hải 2022
4 MT211005 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc xây dựng công trình giao thông. PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng Khoa Công trình giao thông 2022
Năm 2019
TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 MT181005 Ứng dụng thí điểm phụ gia sinh khối (Dimethyfuran) cho động cơ xăng lắp trên ô tô nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường PGS.TS. Đồng Văn Hướng Ban giám hiệu 2019
Năm 2018
TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 MT173006 Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng và áp dụng thí điểm hệ thống thiết bị kiểm định bộ kiểm soát nồng độ dầu trong nước thải tàu biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường PGS.TS. Phan Văn Quân Khoa Kỹ thuật tàu thủy 2018
Năm 2015
TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị Năm hoàn thành
1 MT151002 Khảo sát, đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông thủy khu vực đồng bằng sông Cưu Long, áp dụng trên tuyến kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang PGS.TS. Đồng Văn Hướng Ban giám hiệu 2015