Tạp chí KHCN GTVT

Tên tiếng Việt: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tên tiếng Anh: Journal of Transportation Science and Technology

Tên viết tắt tiếng Anh: JTST

Trang web của tạp chí: https://jtst.ut.edu.vn/ 

Số ISSN: 1859-4263

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được hình thành năm 2011 và hoạt động cho đến nay với mục đích:

1. Đáp ứng nhu cầu thông tin định hướng nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường;

2. Trở thành diễn đàn công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ, những thành tựu, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giao thông vận tải trong và ngoài nước;

3. Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học công nghệ của các nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực giao thông vận tải và giáo dục đào tạo.

Cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng công nghệ số và lĩnh hội những thành quả to lớn của công nghệ thông tin mang lại, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng có thể thiết lập tạp chí điện tử phân cấp theo từng chuyên mục nhằm đáp ứng nhu cầu chia sẻ, trao đổi thông tin, kiến thức khoa học, đào tạo thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Vì vậy, vào năm 2021, Tạp chí ra mắt phiên bản điện tử.

Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải cam kết bình duyệt các bài báo theo các tiêu chuẩn quốc tế của một tạp chí khoa học, xứng đáng trở thành nguồn tài liệu đáng tin cậy phục vụ cho nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Tạp chí được xuất bản định kỳ hàng năm với 6 số bằng tiếng Anh và tiếng Việt vào các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Tạp chí, vui lòng liên hệ trợ lý biên tập: Ms. Nguyễn Thị Ngọc Mai (email: ngocmai.nguyen@ut.edu.vn)