Chức năng nhiệm vụ

1. Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ

– Tổ chức xây dựng và thực hiện định hướng, chiến lược kế hoạch hoạt động KHCN dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường

– Làm đầu mối tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và sinh hoạt chuyên đề; tổ chức thực hiện các thỏa thuận liên kết, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các dịch vụ KHCN khác với các đơn vị, cơ quan ngoài Trường.

– Tổ chức xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và áp dụng các quy chế, quy định, các biểu mẫu, tiêu chí đánh giá, các chính sách và chế độ của Trường về hoạt động KHCN.

– Hướng dẫn các đơn vị của Trường xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN; quản lý hoạt động KHCN của đơn vị, viên chức, người lao động và người học của Trường; tổ chức tuyển chọn, xét duyệt, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ KHCN các cấp do Trường chủ trì.

– Quản lý nhiệm vụ KHCN nhằm nâng cao chất lượng đào tào và phục vụ chiến lược, tầm nhìn và sứ mệnh phát triển của Trường; phê duyệt, kiểm tra, giám sát về nội dung, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN từ cấp Trường trở lên đã phân cấp cho các đơn vị.

– Quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ của viên chức và người lao động của Trường; quản lý công tác xây dựng hệ thống thông tin khoa học và công nghệ, công tác lưu trữ, xuất bản, lưu hành các loại ấn phẩm khoa học; tổ chức giới thiệu thành tựu khoa học và công nghệ, tuyên truyền và phổ biến thông tin khoa học, kiến thức khoa học.

– Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài vụ lập dự toán kinh phí hoạt động KHCN hàng năm của Trường từ nguồn ngân sách; quản lý các nguồn kinh phí, các hoạt động thu, chi và báo cáo quyết toán kinh phí cho nhiệm vụ KHCN được giao.

– Phối hợp với Phòng Quản trị cơ sở vật chất cùng các đơn vị liên quan khác trong việc xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đầu tư trang thiết bị, máy móc cho các phòng thí nghiệm, các phòng thực hành nhằm phục vụ hoạt động KHCN của giảng viên, chuyên viên và người học của Trường.

– Quản lý các công tác biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, sử dụng và các hoạt động khác liên quan đến tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học.

– Quản lý các hợp đồng khoa học và công nghệ: Quản lý các hoạt động KHCN của các đơn vị, giảng viên, chuyên viên, người học của Trường được thực hiện dưới hình thức hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Trường (trong và ngoài nước).

2. Hợp tác quốc tế

– Xây dựng các chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn của Nhà trường, và tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

– Lập và quản lý các dự án, chương trình hợp tác quốc tế và đề xuất với Hiệu trưởng những biện pháp thích hợp để thiết lập và củng cố các mối quan hệ, hợp tác trong nước và quốc tế;

– Theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, trực tiếp liên hệ với các đối tác để thiết lập quan hệ hợp tác; kết hợp với các bộ phận và đơn vị trong Trường chuẩn bị các văn bản và thủ tục cần thiết trong việc đàm phán, ký kết hợp tác với các đối tác;

– Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác quan hệ quốc tế của Trường;

– Hướng dẫn làm thủ tục hộ chiếu, visa và các giấy tờ khác cho cán bộ nhân viên, giảng viên và sinh viên thuộc Trường đi công tác, du học, cho các đoàn vào và đoàn ra;

– Xác nhận các bản dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và tiếng nước ngoài ra tiếng Việt các tài liệu trong phạm vi và chức năng của Phòng cho cán bộ công viên chức và sinh viên, học viên của Trường.

3. Các công tác khác

Chủ trị hoặc phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.